Prodej komerčního objektu 8 000 m²
Jeseník, Za Podjezdem 1

neaktivní

Prodej, skladovací areál s administrativním zázemím, PZ cca 8.000 m2, Jeseník.<br /> Skladovací areál s administrativním zázemím situovaný v průmyslové části města Jeseník u silnice I.třídy č. 60 s výbornou dostupností pro kamionovou dopravu. Přístup k areálu je z veřejné komunikace (ul. Za Podjezdem) ve vlastnictví města Jeseník.<br /> Areál se skládá z:<br /> - Admin. budova p.č. 1313/106 – zastavěná plocha 190 m2<br /> - Sklad mrazírenského depa p.č. 1313/107;1313/165;1313/166 – zastavěná plocha 994 m2 (pozemky p.č. 1313/165 (394 m2);1313/166 (14 m2) jsou ve vlastnictví 3. osoby a nejsou předmětem prodeje<br /> - Původní objekt distribučního skladu; p.č. 1313/69 – zastavěná plocha 310 m2<br /> - Zastavěná plocha budov: 1.086 m2<br /> - Pozemky celkem: 8.074 m2<br /> Užitné plochy:<br /> - Chladírenské skladovací prostory 900 m2<br /> - Skladové prostory 280 m2<br /> - Kancelářské prostory 300 m2<br /> IS: voda, el. en., kanalizace, vytápění a teplá voda prostřednictvím rekuperace odpadního tepla z chladicích kompresorů a bojler.<br /> Cena dle znaleckého posudku zpracovaného A-Consult plus, spol. s.r.o., znalecký ústav, ze dne 31.12.2014: 5,200.000 Kč<br /> - Výnosová hodnota 5,200.000 Kč<br /> - Porovnávací hodnota 5,200.000 Kč<br /> - Nákladová hodnota 26,400.000 Kč<br /> Administrativní, dvoupodlažní, zděná budova, kolaudace v roce 2009 je propojena s ocelovou skladovací halou. Hala má zastřešenou nákladovou rampu se 3 nájezdy. V hale je umístěno 5 mrazících boxů, které nejsou vč. technologií a elektrorozvodny dle sdělení prodávajícího předmětem prodeje a uplatňuje k nim vlastnické právo třetí osoba. Starší skladová hala z ocelové i dřevěné konstrukce je dočasná stavba do 31.12.2004 a dle sdělení stavebního úřadu v Jeseníku nebylo zažádáno o prodloužení. Na budovu po stranách navazují chladící „vagóny“, které jsou zastřešené. V přední části stojí zastřešená rampa, která není zakreslena ani zapsána v katastru nemovitostí. Vagony i rampa nejsou dle sdělení prodávajícího předmětem prodeje a uplatňuje k nim vlastnické právo třetí osoba.<br /> Nemovitosti, které jsou předmětem prodeje jsou přesně specifikované v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně a blíže popsané ve znaleckém posudku zveřejněném na této straně.<br /> UPOZORNĚNÍ: Prodávající upozorňuje, že mrazírenské boxy a chladící vagony vč. technologií umístěné v obou budovách, přístavba zastřešené rampy před stavbou č.p. 446, stejně tak jako movité věci nacházející se v areálu nejsou předmětem prodeje a uplatňuje k nim vlastnické právo třetí osoba viz příloha č. 5 zveřejněná v příloze pdf na této straně.<br /> Prodávající dále prohlašuje, že ust. § 3056 občanského zákoníku se ve vztahu k budově bez čp/če, výroba, postavené na pozemcích parc. č. 1313/107, parc. č. 1313/165 a parc.č. 1313/166, kdy pozemky parc. č. 1313/165, 1313/166 jsou ve vlastnictví třetí osoby , vše v k.ú. Bukovice u Jeseníka, nepoužije s ohledem na ust. § 3059 občanského zákoníku, neboť převážná část budovy není na pozemku jiného vlastníka.<br /> Prodávající prohlašuje, že k nemovitostem, resp. jejich jednotlivým částem, je uzavřena nájemní smlouva. Dle ust. § 256 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, je insolvenční správce po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou; výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce.<br /> Termíny prohlídek:<br /> 9.3.2015 v 15.00 hodin a 14.3.2015 v 10.00 hodin<br /> Sraz účastníků u vstupu do areálu, adresa Za Podjezdem 446/7. Účast na prohlídce je nutné potvrdit minimálně 24 h předem na tel.: 605 155 800 p. Zavřelová<br /> Prodej v rámci insolvenčního řízení společnosti Mražené potraviny EVERESTs.r.o.<br /> Podrobné informace v přiloženém informačním memorandu.<br /> Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A1365.<br /> Minimální požadovaná cena ve VŘ: nebyla stanovena<br /> Termín složení vratné kauce: 08.04.2015 do 16:00.<br /> Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 09.04.2015 do 14:00.<br /> Termín podání finální nabídky (3.kolo*): 09.04.2015 do 16:00.<br /> Kauce: 250.000 Kč<br /> *finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni o výši nejvyšší nabídky z 2. Kola e- mailem, popřípadě i telefonicky).<br /> Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce.<br /> Lhůty:<br /> podpis budoucí kupní smlouvy: do 30-ti dnů od dne skončení 3. Kola VŘ<br /> uzavření kupní smlouvy: do 60 dnů od dne skončení 3. Kola VŘ<br /> zaplacení kupní ceny – nejpozději při podpisu Kupní smlouvy<br /> Kupující (vítěz VŘ) je povinen kupní smlouvu uzavřít v duchu VZORU kupní smlouvy zveřejněné v prováděcí dokumentaci. Prováděcí dokumentace se zobrazí po přihlášení. <br /> Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč). Náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz výběrového řízení).<br /> Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. <br /> Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. <br /> Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  • Aktualizace 08.04.2015
  • Kód zakázky 48120
  • Typ konstrukce montovaná
  • Stav nemovitosti velmi dobrý stav
  • Lokalita okrajová zástavba
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací