Prodej pozemku 12 448 m²
Letovice

neaktivní

SNÍŽENÍ CENY: Celkem 12.448 m2, prodejní cena 80 Kč/m2.<br /> Jedná se o velmi klidné místo, celá jedna strana zátoky (z nejvyššího místa s výhledem na zámek v Letovicích), druhá strana je nepřístupná (les, příkrá stráň). Pozemek má v horní části terasu vhodnou pro stavbu rekreačního objektu. <br /> Identifikace předmětu prodeje:<br /> - pozemek parc.č. 319 o výměře 2801 m2, trvalý travní porost,<br /> - pozemek parc.č. 320 o výměře 1475 m2, trvalý travní porost,<br /> - pozemek parc.č. 321 o výměře 1471 m2, lesní pozemek,<br /> - pozemek ve zjednodušené evidenci, Pozemkový katastr (PK), parc. č. 317 o výměře 6701,<br /> to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 288 pro katastrální území Meziříčko u Letovic, obec Letovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj KP Boskovice.<br /> Plochy jsou územním plánem určeny jako Plochy přírodní (E)<br /> Hlavní využití:<br /> - Využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám<br /> - Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch USES<br /> - Vodní plochy, suché poldry a protierozní opatření<br /> Nepřípustné využití:<br /> - Změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které nejsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES<br /> - Jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožňovaly či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich<br /> - Rušivé činnosti jako je umístění staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných<br /> Podmíněně přípustné využití:<br /> - Pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., umístěny mohou být jen při co nemenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra<br /> - Umožnit zřizování vodních ploch a ploch pro zalesnění při splnění zákonných podmínek.

  • Aktualizace 10.02.2016
  • Kód zakázky 47700
  • Realcode DBQ1
  • Lokalita na samotě
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací