Prodej rekreačního objektu 8 240 m²
Děčany

neaktivní

Prodej zemědělského areálu z majetku dlužníka FARMA SOLANY, s.r.o.<br /> Areál farmy Solany se nachází cca 0,5 km východně od obce Solany, okres Litoměřice. Areál sloužil původně pro chov krav. V současnosti je částečně užívaný jako sklad a převážně je prázdný.<br /> Areál je tvořen třemi halami, určených pro chov krav, stojícími vedle sebe po pravé straně vjezdové komunikace, součástí haly č. 3 je kotelna. Vlevo u vjezdu do areálu je budova garáží se zázemím. Po levé straně areálu proti zděným halám 1 až 3 stojí ocelová hala užívaná původně jako sklad.<br /> Nemovitosti Farmy Solany, jsou lokalizovány v jižní dosud stavebně nesrostlé okrajové části obce Solany. Soubor je tvořen třemi halami původně určenými pro chov skotu, dále ocelovou halou pro skladování zemědělských produktů a garáží se sociálním zázemím pro zaměstnance. Areál je oplocený s vnitřními manipulačními plochami a komunikacemi z betonových panelů, osvětlením, trafostanicí, vzhledem k charakteru činnosti v areálu prováděné znalec předpokládá napojení na vodovodní řad, nebo rozvod vody z vlastní studny, kanalizace nepředpokládána. Součástí je též příslušenství pro živočišnou výrobu (zejména odpadové hospodářství). Příjezd k areálu po veřejné komunikaci III. třídy spojující obce Solany a Tkáň.<br /> Přípojky:<br /> elektro: areál napojen vrchním vedením s vlastním trafem<br /> voda: přípojka vody, ev. vlastní studna<br /> kanalizace: přípojka není (obec nemá společnou kanalizaci), objekt napojen na žumpu.<br /> ostatní přípojky: nejsou<br /> Obec Děčany, místní část Solany: Obec Solany je urbanisticky téměř srostlá s obcí Třebívlice, v jejímž rámci tvoří její jihovýchodní okraj. Nalézá se v řídce urbanizovaném území okresu Litoměřice cca 16 km od města Lovosice. Solany jsou silnicemi III. třídy spojeny s obcemi Děčany, Třebívlice a Lkáň, zastávka ČD je v obci Třebívlice cca 1 km od centra Solan. Nájezd na dálnici D8, exit 48 (Praha-Ústí nad Labem- Drážďany) po silnici I. třídy č. 15 je od obce vzdálen cca 14 km.<br /> <br /> Prohlídky jsou možné po předchozí telefonické dohodě.<br /> Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.<br /> Prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v rámci insolvenčního řízení.<br /> Vítěz aukce je povinen uzavřít Kupní smlouvu na předmět aukce ve znění uvedeném v Prováděcí dokumentaci této aukce vyjma budovy bez čp/če, zp.využití země.stavba, postavené na pozemku parc.č. St.119, katastrální území Solany, obec Děčany . Vítěz aukce je dále povinen uzavřít Budoucí kupní smlouvu, ve znění uvedeném v Prováděcí dokumentaci této aukce, na budovu bez čp/če, zp.využití země.stavba, postavená na pozemku parc.č. St.119, katastrální území Solany, obec Děčany. Prodávající upozorňuje, že po skončení aukce provede v rámci zákonného předkupního práva nabídku ke koupi budovy bez čp/če, zp.využití země.stavba, postavená na pozemku parc.č. St.119, katastrální území Solany, obec Děčany. osobě oprávněné z předkupního práva (vlastníkovi pozemku pod touto budovou). V případě, že osoba oprávněná z předkupního práva toto své předkupní právo neuplatní, bude po uplynutí zákonné lhůty uzavřena kupní smlouva s vítězem aukce na budovu bez čp/če, zp.využití země.stavba, postavená na pozemku parc.č. St.119, katastrální území Solany, obec Děčany ,to vše v duchu shora uvedené budoucí kupní smlouvy.<br /> Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat Kupní smlouvu a Budoucí kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena do 40 dnů od podpisu kupní smlouvy. <br /> Cena dosažená v aukci bude rozdělena takto, částka ve výši 11 158 Kč bude tvořit budoucí kupní cenu za budovu bez čp/če, zp.využití země.stavba, postavená na pozemku parc.č. St.119, katastrální území Solany, obec Děčany. Zbývající část ceny dosažené v aukci bude tvořit kupní cenu za zbývající část předmětu aukce.<br /> Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit veškeré správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy, event. správní poplatky související s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč)<br /> Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:<br /> Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.<br /> Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.<br /> Daň z nabytí nemovitých věcí: Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.<br /> Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  • Aktualizace 16.01.2015
  • Kód zakázky 48059
  • Typ konstrukce montovaná
  • Stav nemovitosti před rekonstrukcí
  • Lokalita okrajová zástavba
Tato nemovitost je již neaktivní, budete přesměrováni na podobné nabídky.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte zde.
Tento web používá ke zlepšení poskytování služeb, personalizaci reklam a anonymní analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací