Daň z nemovitých věcí musíte zaplatit do konce května!

23.05.2018 /

Konec května přináší poplatníkům povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. V těchto dnech se v jejich schránkách může objevit složenka s údaji k platbě, kterou aktuálně Finanční správa ČR poplatníkům zasílá.

Daň v roce 2018?

V roce 2018 se v oblasti daně z nemovitých věcí nic zásadního nezměnilo. Zákon sice doznal několika změn, jde však vesměs o novinky technického charakteru. Letos tak platí, že daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají především poplatníci, kteří v roce 2017 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Přístavba i nástavba

Přiznání se týká i těch, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Pozor, změnou rozhodnou pro stanovení daně se myslí i změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního úřadu. Dokonce i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění.

Kdy stačí jen ohlásit

V některých případech nemusíte podat přímo daňové přiznání a postačí, když finančnímu úřadu ohlásíte změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Tuto možnost ale máte, pouze pokud v daném kraji všechny své nemovité věci pozbudete. Jestliže vám v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musíte podat dílčí daňové přiznání.

Platba do konce května

Finanční správa začala posílat složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Jak bylo řečeno, daň z nemovitých věcí na rok 2018 musí být uhrazena do konce května. Platí to v případě, že nepřesahuje částku 5 000 Kč. Stejně jako v případě, že nejste poplatník, který provozuje zemědělskou výrobu.

Jak budete informováni?

Vlastníci nemovitostí by měli být příslušnými finančními úřady informováni o výši daně k úhradě. Právnické osoby by měly dostat „Informaci o vyměření daně z nemovitých věcí“, kterou úřad zašle do datové schránky. Fyzické osoby by měly obdržet informaci prostřednictvím pošty. Měla by jim přijít rovnou složenka. Případně vám daň může být stržena přes SIPO na základě předem uděleného souhlasu.

Když nedostanete složenku

Pokud vám finanční úřad nezašle složenku ani jinou informaci, doporučujeme vám kontaktovat příslušný finanční úřad a situaci vyjasnit. Nezaslání je totiž obvykle signálem o tom, že něco není v pořádku. Určitě se chcete vyhnout případným sankcím.

Jak daň zaplatit?

Daň se dá zaplatit několika způsoby. První je bezhotovostní převod z vašeho účtu na účet příslušného finančního úřadu. Další variantou je platba daňové složenky, u které nehradíte poštovné. To platí jen pro fyzické osoby. Můžete také platit běžnou složenkou nebo prostřednictvím SIPO. To platí, pokud jste se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2018. V tomto případě vám domů nepřijde obálka s daňovou složenkou. Poslední variantou je hotovostní platba v pokladně finančního úřadu.

Když se s platbou opozdíte

Úrok z prodlení vzniká, není-li daň připsána na účet správce daně do 4. pracovního dne po uplynutí lhůty. Letos se úrok z prodlení uplatní pro takové pozdní květnové platby, které budou připsány na účet správce daně 7. 6. 2018 a později. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 0.05 %), zvýšené o 14 %.

Když provozujete zemědělskou výrobu

Patříte-li k těm, kteří provozují zemědělskou výrobu, máte povinnost uhradit daň ve dvou stejných splátkách, a to k 31. 8. a k 30. 11. Pokud je daň u ostatních poplatníků vyšší než 5 000 Kč, pak je splatná opět ve dvou stejných splátkách, a to k 31. 5. a k 30. 11. Poplatník ji však může v termínu do 31. května zaplatit i najednou.

Co je daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů.

Zdaňovací období

Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok a poplatník je povinen podat příslušnému úřadu daňové přiznání do 31. ledna na zdaňovací období (tj. když se platí daň z nemovitostí za rok 2017, tak se musí daňové přiznání podat do 31. ledna 2017). Rozhodným obdobím pro výpočet daně je 1. 1. příslušného roku. V případě, že přiznání bylo podáno v letech minulých a nedošlo od té doby k žádné změně, se přiznání nepodává. Daň se platí bez ohledu na úroveň příjmu poplatníka.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+