Jak najít solidní realitní kancelář?

23.10.2019 /

Při výběru realitní kanceláře platí obdobné zásady jako u jiných služeb. Uveďme si tedy ty nejdůležitější.

Důvěryhodné reference

Jedním z běžných atributů jsou např. reference od klientů dané společnosti. Nejlépe samozřejmě od osob, které znáte a jejichž úsudku důvěřujete. Kancelář by každopádně měla mít své stálé sídlo, provozní hodiny, oprávnění k činnosti, odpovědnou osobu. Dalšími kritérii je určitě průkaz odborné zdatnosti (podrobněji v další části tohoto článku), doba působení na trhu (odborná praxe), systém řízení kvality práce apod. Obecně platí, že nevzdělaný člověk si často neuvědomuje, jaká rizika ho mohou potkat. To platí všude, v jakékoli činnosti. Platí to tedy i pro realitní praxi. Děláme proto vše, abychom chybám v praxi realitních makléřů předcházeli. Proto průkaz odborné zdatnosti. V neposlední řadě je důležité, jaký dojem na klienta udělá návštěva realitní kanceláře nebo jak se chová reprezentant kanceláře na úvodní schůzce.

Členství v profesním spolku

Vodítkem může být i to, zda je kancelář členem profesního sdružení, jako je Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR). V čem spočívají pro klienta výhody, jestliže se obrátí na členskou realitní kancelář? Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Etický kodex realitního makléře – člena ARK ČR, každý člen asociace je povinen absolvovat vzdělávací program. Všichni členové jsou povinně pojištěni na případnou škodu vyplývající z výkonu své profese (pojištění profesní odpovědnosti). Členové jsou pravidelně informováni o novinkách v legislativě a mají možnost je konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem asociace.

Nabídková cena prodávané (pronajímané) nemovitosti

Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabídky realitní kanceláře je mimořádně důležitá a citlivá otázka stanovení nabídkové ceny dané nemovitosti. Nutno říci, že většina prodávajících má představu, že jejich nemovitost lze prodat za vyšší cenu, než je dle názoru odborníka reálné. A to i v současné situaci, kdy zejména ve větších městech jsou ceny rezidenčních nemovitostí na historických maximech. Stejné platí i o cenách pronajímaných bytů. Jsou realitní kanceláře, které přistoupí na jakoukoli cenu, kterou klient požaduje. Ani se nesnaží klienta přesvědčit o nereálnosti jím udávané ceny. Hlavně z toho důvodu, aby získala další nemovitost do své nabídky. A to i za situace, kdy je makléř přesvědčen, že za danou neúměrně vysokou cenu se pravděpodobnost prodeje blíží nule. Solidní realitní kancelář na přehnaně vysokou cenu požadovanou klientem nepřistoupí, neboť za takovou cenu oprávněně považuje nemovitost za neprodejnou. Představa mnoha prodávajících, že nejdříve zkusí nabízet za vyšší cenu a když se zájemce nenajde, pak cenu sníží, je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří v určité lokalitě hledají takovou nemovitost již po určitou dobu, pokles ceny zaregistrují a část z nich to považuje za varovný signál a o nemovitost ztratí zájem.

Rozsah služeb

Realitní kancelář by měla být schopna nabídnout komplexní rozsah služeb. V dnešní silné konkurenci není možné zúžit činnost zprostředkovatele na pouhé vyhledání zájemce o koupi nabízené nemovitosti. Zprostředkovatel musí zajistit celý průběh obchodu, a to jak vlastními silami (v rámci provize), tak jako subdodávku. V takových případech se za úhradu pro dodavatele dané služby jedná například o zajištění znaleckého posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, statického posudku atp.

Profesionalita makléře

Přesto, že každá solidní realitní kancelář spolupracuje (zejména při přípravě kupních či nájemních smluv pro své klienty) s advokátem či notářem, je zapotřebí, aby každý makléř se alespoň v určité míře seznámil s právními předpisy, které souvisí s obchodováním s nemovitostmi, neboť jinak by nemohl být odborně fundovaným partnerem v komunikaci ani se svými klienty, ani s právníkem připravujícím smlouvy. Jen namátkou vyberme takové věci, jako je např. zásada materiální publicity a důsledky jejího uplatňování, změny v oblasti předkupního práva, či vedlejší ujednání při kupní smlouvě a samozřejmě celá řada dalších věcí.

Z předchozích řádků jasně vyplývá, že má-li být realitní makléř schopen poskytovat svým klientům služby na požadované vysoké úrovni, musí mít – mimo jiné i určité odborné znalosti. Nejspolehlivějším dokladem takové odborné úrovně makléře je osvědčení o odborné způsobilosti. Pro jeho získání musí uchazeč projít náročnou zkouškou (písemnou, ústní i praktickou), jejíž obsah i forma je dána příslušnými právními předpisy.

Osvědčení o odborné způsobilosti

Zkoušku odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami může provádět pouze tzv. autorizovaná osoba. Asociace realitních kanceláří České republiky, respektive její 100% dceřiná společnost – Informační centrum ARK s.r.o., je takovou autorizovanou osobou ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR – 22281/2016. To znamená, že kdokoli bude mít zájem složit zkoušku odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami, může tak u nás učinit.

Co to je NSK a jak se řeší?

Naplňování Národní soustavy kvalifikací (NSK) je spojeno se dvěma projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ty se zaměřují na tvorbu profesních kvalifikací jednak nižších úrovní, ale také úrovní vyšších, zejména úrovně 4, odpovídající vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou, mezi které patří právě činnost obchodníka s realitami.

Úspěšným absolvováním této zkoušky získá realitní makléř (obchodník s realitami) doklad profesní způsobilosti, který:

 1. slouží k prokázání profesní způsobilosti pro klienty realitní kanceláře,
 2. splňuje kritéria povinné certifikace členů ARK ČR,
 3. splňuje podmínku pro získání živnostenského oprávnění podle připravovaného zákona o realitním zprostředkování.

Úspěšní absolventi této zkoušky odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami již nebudou muset při žádosti o vázanou živnost prokazovat praxi v oboru a své vzdělání.

Příprava na zkoušku

Jako důkladná příprava ke složení uvedené zkoušky slouží stejnojmenný kurz Obchodník s realitami, který je vhodný nejen pro začínající makléře či makléřky, ale i pro osoby s víceletou praxí v realitní činnosti. Termíny kurzů i zkoušek i bližší informace na webu ARK ČR: www.arkcr.cz.

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář ARK ČR

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:

Obchodník s realitami – rekvalifikační kurz příprava na zkoušku odborné způsobilosti Výkon správy nemovitostí Anglická komunikace pro realitní makléře

Jednodenní semináře:

Nájem bytu a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty realitní činnosti
Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:

Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník s realitami (dle zákona č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny realitní makléře:

Dokažte vašim klientům vaši profesionalitu i Osvědčením o odborné způsobilosti. Jsme autorizovaná osoba (na základě rozhodnutí MMR ČR) oprávněná pořádat tyto zkoušky a vydávat osvědčení se státním znakem České republiky.

Bližší informace na www.arkcr.cz.

Rozsah služeb realitní kanceláře
– člena ARK ČR při zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky

 • vstupní prohlídka nemovitosti
 • sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • posouzení reálné tržní ceny
 • převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

b) Příprava zakázky

 • prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů
 • zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerce)

c) Realizace zakázky

 • nabídka nemovitosti
 • organizace prohlídky nemovitostí
 • průběžná komunikace s klientem
 • blokace nabídky nemovitosti
 • příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou
 • asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou
 • vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
 • doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno

Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“.

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+