|část I.| K novému zákonu o realitním zprostředkování. Na koho se nová právní norma vztahuje?

19.03.2020 /

Realitním zprostředkovatelem je podle ZRZ každý, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování. To samo o sobě je definováno jako činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření tzv. realitní smlouvy (dosud se třeba používal pojem zprostředkovávaná smlouva; nejčastěji půjde o kupní nebo nájemní smlouvu).

Podle přechodných ustanovení části druhé ZRZ, která se týká změn živnostenského podnikání, musí každý podnikatel, který byl dosud oprávněný poskytovat realitní zprostředkování v rámci ohlašovací volné živnosti a chce v této činnosti i nadále pokračovat, ohlásit živnostenskému úřadu do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZRZ (tj. od 3. 3. 2020), vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a ve stejné lhůtě i doložit doklady, které prokazují splnění podmínek odborné způsobilosti pro provozování této živnosti (odborná způsobilost se uvádí v novelizovaném znění přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon). V opačném případě jeho oprávnění k provozování realitní činnosti uplynutím této lhůty zanikne (nebude se nadále už jednat o ohlašovací živnost volnou).

Realitní zprostředkovatel je rovněž povinen zajistit výkon realitního zprostředkování pouze fyzickými osobami, které splňují požadavky odborné způsobilosti uvedené v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (minimálně se požaduje doklad o uznání odborné kvalifikace, resp. doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení nebo pracovněprávním vztahu), a to nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti ZRZ. V této souvislosti ještě zbývá dodat, že realitní zprostředkovatel musí splňovat nová kritéria bezúhonnosti, která jsou upravena v § 5 a 6 ZRZ.

K dotazům na povinnost živnosti pro franšízory, právnické osoby, které pouze řídí činnost franšízantů a samy nevykonávají realitní zprostředkování, uvádí zástupce MMR: takové subjekty nemusí spadat pod ZRZ, ovšem je třeba si uvědomit, že v tom případě jejich franšízanti nebudou moci uplatnit 50% slevu na povinném pojištění dle § 7 odst. 5, neboť nedoloží smlouvou s jinou právnickou osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, že jsou oprávněni poskytovat realitní zprostředkování pouze jejím jménem nebo jménem svým s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takové osoby.

Co vše lze zahrnout pod realitní zprostředkování?

  • ZRZ v § 3 odst. 1 uvádí, že realitní zprostředkování zahrnuje vždy vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem (chápejme zde „klientem“ realitního zprostředkovatele, se kterým má uzavřenu smlouvu o realitním zprostředkování).
  • Dále ZRZ v odstavci 2 demonstrativně vyjmenovává činnosti, které lze pod realitní zprostředkování subsumovat a které se neliší od dosavadní praxe.
  • ZRZ na druhou stranu nikde nezakazuje být činný i pro druhou stranu realitní smlouvy. Stejně tak jako v ostatních případech, kde ZRZ neupravuje realitní zprostředkování speciálně, bude možné i v tomto případě podpůrně využít ustanovení o zprostředkování upravená v § 2445 a násl. Občanského zákoníku. Pakliže si tedy realitní zprostředkovatel se zájemcem ve smlouvě o realitním zprostředkování takovou činnost nevyloučí, nemělo by toto jednání ani nadále mít vliv na právo požadovat po zájemci provizi
    (§ 2450 občanského zákoníku).

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR, www.arkcr.cz

Pokračování zde …

 

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+