|část II.| K novému zákonu o realitním zprostředkování. Pojištění realitního zprostředkovatele

20.03.2020 /

Novinkou pro realitní zprostředkovatele je rovněž povinné pojištění realitního zprostředkovatele (§ 7 a 8 ZRZ) s uvedenými minimálními limity pojistného plnění (3 500 000 Kč v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce) a stanovenou spoluúčastí. Zde je třeba upozornit, že výše limitů pojistného plnění je snížena na polovinu u realitních zprostředkovatelů, kteří buď na základě písemné smlouvy s právnickou osobou, která je rovněž realitním zprostředkovatelem, poskytují realitní zprostředkování pouze jejím jménem, nebo u těch, kteří sice realitní zprostředkování poskytují svým jménem, ale pod značkou takové osoby. Nejedná se tudíž pouze o franšízanty, jak se někdy dočítáme nejčastěji na FB v nejrůznějších „kritických“ debatách k zákonu.

Povinností realitního zprostředkovatele je dále předložit Ministerstvu pro místní rozvoj stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, a to do 10 pracovních dnů od jejího uzavření (§ 7 odst. 4 ZRZ), přičemž pojištění jako takové musí být u realitního zprostředkovatele, který podnikal na základě živnosti volné již před účinností ZRZ, sjednáno do 2 měsíců od účinnosti ZRZ (§ 23 odst. 2 ZRZ).

Smlouva o realitním zprostředkování

ZRZ definuje i minimální náležitosti smlouvy o realitním zprostředkování (§ 9 a násl. ZRZ), které však nebudou činit potíže, když už dnes se běžně ve smlouvách uvádějí (např. předmět převodu, kupní cena, výše provize). Taková smlouva ale nově vyžaduje písemnou formu. Z doposud uvedeného by mělo vyplývat, že je nanejvýš vhodné nechat projít smluvní dokumentaci, kterou realitní zprostředkovatel používá, revizí u zkušeného odborníka na realitní právo, neboť smlouva by měla upravovat celou řadu práv a povinností (obzvláště bude-li zájemcem spotřebitel) jdoucích nad rámec povinných náležitostí stanovených ZRZ.

Dále je zavedena povinnost nejpozději v den uzavření smlouvy předat zájemci o koupi nemovitosti (zde zákonodárce nedůsledně uvádí pojem „zájemce“, když na řadě míst předtím za zájemce považuje smluvního partnera ze smlouvy o realitním zprostředkování) výpis z veřejného seznamu (rozuměj katastru nemovitostí). Stav evidovaný v tomto seznamu nesmí být starší než tři pracovní dny. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno zájemcem tím, že má právo od smlouvy odstoupit. Otázkou zůstává, zda je míněn komplexní placený výpis z veřejného seznamu, nebo tzv. obyčejný. Máme za to, že není možné přenášet na realitní kancelář platbu zajištění takového výpisu (listu vlastnického) a postačí tzv. veřejný seznam obyčejný, dostupný na stránkách ČUZK.

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR, www.arkcr.cz20

Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR

(Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“.)

a) Nábor zakázky

 • vstupní prohlídka nemovitosti
 • sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • posouzení reálné tržní ceny
 • převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

b) Příprava zakázky

 • prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů
 • zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady
  pro inzerce)

c) Realizace zakázky

 • nabídka nemovitosti
 • organizace prohlídky nemovitostí
 • průběžná komunikace s klientem
 • blokace nabídky nemovitosti
 • příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou
 • asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou
 • vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
 • doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+