Možnosti řešení sporu klienta s realitní kanceláří

23.01.2019 /

V úvodu je třeba připomenout, že za současné situace, kdy stále ještě není platný zákon o realitním zprostředkování (zatím návrh ve stadiu projednávání před předáním do vlády), není v žádné právní normě vymezeno, jaké služby má realitní kancelář pro svého klienta vykonat. Základní právní normou pro vztahy klient vers. realitní kancelář (resp. makléř) je dána v obecné rovině zejména občanským zákoníkem. Vše podstatné, co určuje práva a povinnosti klienta a realitní kanceláře, je dáno ve zprostředkovatelské smlouvě uzavřené mezi těmito smluvními stranami. Platí tedy vše, co je dohodnuto v této smlouvě, pokud samozřejmě některá ustanovení smlouvy nejsou v rozporu s občanským zákoníkem či jiným platným právním předpisem. Pro ty čtenáře, kteří si chtějí upřesnit svoji představu o tom, jaké služby může realitní kancelář zajistit, přinášíme v závěru tohoto článku přehled „Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR“. Zároveň připomínáme, že řadu zajímavých informací ke službám realitních kanceláří lze nalézt na webových stránkách Reality bez rizika (www.realitybezrizika.org).

Aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním mezi klientem a realitní kanceláří, je důležité, aby si každý zákazník před podpisem zprostředkovatelské smlouvy její text pozorně přečetl, případně konzultoval s právníkem a eventuální nejasnosti si s druhou smluvní stranou vysvětlil. Tím se výrazně sníží možnost rozdílného výkladu textu smlouvy a tím důvodů ke stížnostem ze strany klienta. O tom, že jednoznačně doporučujeme tzv. výhradní (tj. exkluzivní) zprostředkovatelskou smlouvu, se lze více dozvědět v článku Ing. arch. Jana Borůvky „Neobávejte se exkluzivní smlouvy” (viz v č. 8/2018 tohoto časopisu nebo na www.arkcr.cz).

Na sekretariát Asociace realitních kanceláří ČR (ARK ČR) se často klienti obracejí s dotazem, kde si mohou na realitní kancelář stěžovat, resp. zda mohou svoji stížnost řešit právě u nás. Na takový dotaz vždy odpovídáme, že ARK ČR je oprávněna řešit stížnosti jen na své členy. Dále tazatele informujeme, že stížnost na jakoukoli realitní kancelář je možné podat u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Pokud se jedná o stížnost na člena ARK ČR, je možné podat stížnost na sekretariát ARK ČR. Stížností se bude ve smyslu platných stanov asociace zabývat Dozorčí rada ARK ČR.

Proces projednávání stížností u DR ARK ČR

Aby se mohla Dozorčí rada, resp. senát Dozorčí rady ARK ČR, zabývat stížností, musí stěžovatel na sekretariát Asociace učinit podání, resp. stížnost. DR neřeší stížnost, pokud má informaci, že spor je řešen soudně.

Co musí stížnost obsahovat?

Stěžovatel musí srozumitelně vylíčit, proč a na koho, resp. na kterého člena ARK ČR si stěžuje. Ke své stížnosti musí doložit důkazy.

Pokud si stěžuje na členskou realitní kancelář spotřebitel, musí dokázat, že s realitní kanceláří, resp. realitním makléřem, na kterého si stěžuje, měl/má uzavřený smluvní vztah. Např. zprostředkovatelskou nebo jinou smlouvu obdobného charakteru.

V případě, že předmětem stížnosti je nějaký obchodní případ, který realitní kancelář ve smluvním vztahu se stěžovatelem řešila nebo řeší, potom stěžovatel musí doložit kopie všech platných dokumentů, které se k dané kauze váží.

Každý stěžovatel uvede, čeho se domáhá, co požaduje.

Forma

Stížnost a veškerá vyjádření k ní se podává vždy písemně na adresu pražské centrály sekretariátu Asociace realitních kanceláří České republiky. Připouští se elektronické podání na adresu arkcr@arkcr.cz. Všechny související doklady musí být přílohou ve formátu pdf.

Pokud stěžovatel ke stížnosti nedodá žádné dokumenty, sekretariát ho vyzve, aby je doložil.

Stěžovatel uvede přesné označení svoje i realitní kanceláře, resp. realitního makléře na kterého/ou si stěžuje.

Stěžovatel fyzická osoba musí uvést své jméno, příjmení a bydliště, resp. doručovací adresu, a dále telefonické spojení a emailovou adresu.

Obchodní firma uvede svůj přesný název a sídlo právnické osoby, IČO a osobu, která je oprávněna resp. pověřena stížnost jménem stěžovatele podat a řešit.

Postup řešení stížnosti

Řešení stížnosti by měl předcházet pokus o vyřešení stížnosti mimo jednání Dozorčí rady.

Generální sekretář ARK ČR vyzve druhou stranu k dobrovolnému splnění požadavků stěžovatele a pokusí se v první řadě o smír.

Teprve je-li tento pokus neúspěšný, požádá stranu, na kterou je stěžováno, aby se ke stížnosti vyjádřila a doložila průkazné písemné, případně obrazové materiály, které doloží toto vyjádření.

V případě stížnosti na člena realitního seskupení se stížnost řeší nejdříve s centrálou tohoto seskupení.

Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřebné, vyžádá si doplnění materiálů, které se ke kauze vztahují.

Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřebné, vyzve stěžovatele nebo stranu, na kterou je stížnost podána, nebo obě strany kauzy k podání osobního vysvětlení na jednání DR ARK ČR.

O výsledku jednání senátu DR ARK ČR sekretariát podá písemnou zprávu stěžovateli i straně, na kterou byla stížnost podána.

Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR

Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“:

1. Nábor zakázky:

 • vstupní prohlídka nemovitosti
 • sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • posouzení reálné tržní ceny
 • převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

2. Příprava zakázky:

 • prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů
 • zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerce)

3. Realizace zakázky

 • nabídka nemovitosti
 • organizace prohlídky nemovitosti
 • průběžná komunikace s klientem
 • blokace nabídky nemovitosti
 • příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou
 • asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou
 • vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
 • doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno

Asociace realitních kanceláří České republiky

Asociace realitních kanceláří České republiky je profesní sdružení realitních makléřů, správců nemovitostí, dražebníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice. Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna více než 300 realitních kanceláří z celé republiky.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:

 • Rekvalifikační kurz příprava na zkoušku odborné způsobilosti (nejbližší termín: od 28.1.2019)
 • Výkon správy nemovitostí
 • Anglická komunikace pro realitní makléře

Jednodenní semináře:

 • Nájem bytu a nebytových prostor
 • Oceňování nemovitostí
 • Právní aspekty realitní činnosti
 • Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:

 • Fotografování
 • Videoprohlídky
 • HOME STAGING
 • Komunikace
 • Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník s realitami (dle zákona č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny realitní makléře:

Dokažte vašim klientům vaši profesionalitu i Osvědčením o odborné způsobilosti. Jsme autorizovaná osoba (na základě rozhodnutí MMR ČR) oprávněná pořádat tyto zkoušky a vydávat osvědčení se státním znakem České republiky. Bližší informace na www.arkcr.cz.


Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář ARK ČR

Autor příspěvku:

REALCITY je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na realitní trh. Jeho produkty působí na českém trhu již od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz a specializuje se na periodika určená pro profesionály v oblasti nemovitostí. V České republice vydává celkem 2 regionální tituly. Od roku 2017 je součástí českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Google+